Máy Water Softener với MediaGuard


  • Máy "Water Softener" thêm ống MediaGuard bên trong để lọc Chlorine 
  • Van Pentair Fleck 5812SXT (không phải là loại có kim xoay)
  • Thêm hệ thống MediaGuard KDF-55 để hút chất Chlorine & Chloramine trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

#162