Quí đồng hương không cần người "Water Softener Sale Rep" đến nhà thử nước để biết nước trong nhà của mình có những chất gì như "hardness" bao nhiêu, tạp chất TDS bao nhiêu, lượng "Chlorine" trong nước bao nhiêu, v.v.

Bấm vào đường dẫn ("links") dưới đây để đọc bản báo cáo phẩm chất nước ("Water Quality Report") hằng năm của thành phố mình đang sống:

 • City of Anaheim  pdf (Total Hardness: 15-19 grains per gallon; TDS: 485-600 parts per million; Chlorine: 0.9 ppm)
 • City of Fountain Valley pdf (Total Hardness: 12-15 grains per gallon; TDS: 410-500 parts per million; Chlorine: 1 ppm)
 • City of Costa Mesa   (Total Hardness: 12-15 grains per gallon; TDS: 410-500 parts per million; Chlorine: )
 • City of Garden Grove [Vietnamese]   (Total Hardness: 12-19 grains per gallon; TDS: 500-510 parts per million; Chlorine: 1.2 ppm)
 • City of Huntington Beach  PDF(Total Hardness: 17 grains per gallon; TDS: 630 parts per million; Chlorine: 0.85 ppm)
 • City of Irvine  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of Lake Forest (El Toro Water District)  PDF (Total Hardness: 18 grains per gallon; TDS: 663 parts per million); Chlorine: 1.4 ppm (Irvine Ranch Water District)
 • City of Laguna Hills [Moulton Niguel Water District]  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts per million)
 • City of Norwalk [Gold State Water CompanyPDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of Oceanside   (Total hardness: 17gpg; TDS: 660ppm; Chlorine: 2.4)
 • City of Orange [Metropolitan Water District] [Municipal Water District of OC]  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts per million)
 • City of San Diego   (Total Hardness: 10-12 grains per gallon; TDS: 300-600 parts per million)
 • City of San Gabriel [San Gabriel Valley Water CompanyPDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts per million)
 • City of Santa Ana  PDF  (Total Hardness: 12-15 gpg; TDS:  431-485 ppm; Chlorine: 0.9-2.3 ppm)
 • City of Tustin  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts per million)
 • City of Westminster PDF (Total Hardness: 13-19 grains per gallon; TDS: 370-500 parts per million; Chlorine: 0.97 ppm)
 • For other cities in the country, or email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (you'll get a response within 24 hours)

Hardness Map

water_hardness_map

#97