Những trang webpages dưới đây hướng dẫn những cách chúng ta có thể tiết kiệm nước (cũng là tiết kiệm tiền, bởi vì nếu dùng nước hơn tiêu chuẩn qui định "tier", sẽ bị tính giá cao hơn):

​ 

#94