Chúng tôi cố gắng tìm hiểu về máy Alkaline Ionizers (như Kangen, Tyent, Life Ionizer, v.v.) trên internet và lưu lại ở trang này để giúp đồng hương có nhiều thông tin hơn. Xin lưu ý là những cái “Reviews” gọi là “Experts”, “Independent” chưa hẳn là như vậy. Tuy nhiên, họ trong nghề nên họ biết những ưu khuyết điểm của “competitors” sẽ nêu ra hết và chúng ta chỉ đọc và nhận định.

- Trước hết, nên đọc bài này của một vị bác sĩ (Medical Doctor) đang hành nghề ở California, Huynh Wynn Tran, MD

- “Water Ionizer Buyer’s Guide” bởi  www.waterionizerexpert.com  [thiên về LIFE Ionizers]

- “Water Ionizer Buyers Guide” bởi   www.ionizerrearch.com [thiên về TYENT Ionizers]

- Bản báo cáo của một “Inpendent Investigator” về máy TYENT IONIZER