Quí đồng hương không cần người "Water Softener Sale Rep" đến nhà thử nước để biết nước trong nhà của mình có những chất gì như "hardness" bao nhiêu, tạp chất TDS bao nhiêu, lượng "Chlorine" trong nước bao nhiêu, v.v.

Bấm vào đường dẫn ("links") dưới đây để đọc bản báo cáo phẩm chất nước ("Water Quality Report") hằng năm của thành phố mình đang sống:

Hardness Map

water_hardness_map

#97